Webbplats om Daniel Lind

Datakommunikation och datornät - Courses - About Daniel


« Tillbaka

Kursinformation
Fullständigt namn: Datakommunikation och datornät
Engelskt namn: Computer Networks
Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap
Ämne: Datavetenskap
Utbildningsområde: Teknik
Nivå: C
Omfattning: 5 poäng
Litteratur: James F. Kurose and Keith W. Ross, Computer Networking - A Top-Down Approach Featuring the Internet, Addison-Wesley Pub Co, 2000
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs, förutom allmän behörighet, kurserna Datastrukturer och algoritmer A, 5p och Systemnära programmering B, 5p eller motsvarande kunskaper.
Mål och innehåll: Kursen avser att:
· ge kunskap om datornäts uppbyggnad och funktion
· ge fördjupad kunskap om metoder och teknik för dataöverföring

Moment 1, teoridel, 3 poäng
Datornät: begrepp, användarens vy och tillämpningar.
Paketförmedling: Datagram kontra virtuella länkar.
Dataöverföring: Egenskaper hos fysiskt överföringsmedia, metoder för kodning av data till fysiska signaler, standardiserad datakommunikation, komprimering.
Metoder för styrning av paketförmedlande datornät (routing, flow control, congestion control).
Arkitekturer för databärande nätverk: CSMA/CD, ATM, Token Ring, FDDI, PSTN, ISDN.
Protokoll och interface: Nivåindelning av ett datornäts funktioner. Standardnivåer, ISO/OSI, TCP/IP. Effekter av val av parametervärden vid protokoll- och interfacedesign. Speciella applikationers krav på kommunikationsvägarna. Exempel på leverantörers datornät, publika datornät och standardiserade interface. Säkerhetsaspekter.
Trimningsparametrar vid optimering av datornät.
Telekommunikation: begrepp, krav och användning.
Applikationsprotokoll, Internettjänster.

Moment 2, laborationsdel, 2 poäng
Delmomentet utgörs av en laborationskurs med ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter

« Tillbaka© 2014 Daniel Lind Integritet