Webbplats om Daniel Lind

Humanekologi A - Courses - About Daniel


« Tillbaka

Kursinformation
Fullständigt namn: Humanekologi A
Engelskt namn: Human Ecology
Ansvarig institution: Forum för tvärvetenskap
Ämne: Datavetenskap
Utbildningsområde: Tvärvetenskap
Nivå: A
Omfattning: 5 poäng
Litteratur: Abrahamsson K.V., Hällgren J.E., Sundström, T. och Sörlin S., Humanekologi - Naturens resurser och människans försörjning, Carlssons förlag, 1992.
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs inga särskilda förkunskaper utöver grundläggande behörighet för universitetsstudier.
Mål och innehåll: Kursens syfte är att ge de studerande en allmän orientering i ämnet humanekologi.

I humanekologi studeras samspelet mellan människan och hennes totala omgivning. I kursen behandlas människans villkor på jorden i tvärvetenskaplig belysning. En målsättning för utbildningen är att ge översiktlig kunskap om väsentliga drag i människans situation i nuet, om de yttre ramar som bestämmer gränserna för hennes verksamhet och om den rika variationen i de kulturer som utvecklats under århundradena.

De ramar som bestämmer gränserna för mänsklig verksamhet utgörs vid en given tidpunkt och i en geografisk miljö av naturens resurser samt av den kunskap, teknik och de samhälleliga organisationsformer under vilka dessa tillvaratas, omvandlas, används och fördelas. Det är ett viktigt moment i kursen att söka urskilja vilka faktorer i dessa förutsättningar som är givna och vilka som är påverkbara.

För kursens samtliga moment eftersträvas lokala, globala, historiska och samhällsinriktade perspektiv, samt ett könsperspektiv.

Kursen inleds med en övergripande genomgång av den naturvetenskapliga världsbilden. Momentet behandlar livets fysiska förutsättningar och universums utveckling; Big Bang teorin, termodynamikens huvudsatser, evolutionsteorin, ekologi, exergi. Därefter följer ett miljöhistoriskt moment om natursyn, resursanvändning och miljöpåverkan i äldre och yngre kulturer. Vidare behandlas de regionala och de globala miljöproblemen kopplade till ett samtida samhällsperspektiv; samhällskritik och miljörörelser, ekonomi och politik, konflikter och ofred. "Hållbar utveckling", "miljöutrymme" och "Agenda 21" är i sammanhanget viktiga begrepp. Kursen avslutas med en diskussion om den framtida miljösituationen

« Tillbaka© 2014 Daniel Lind Integritet