Webbplats om Daniel Lind

Statistik för tekniska datavetare - Courses - About Daniel


« Tillbaka

Kursinformation
Fullständigt namn: Statistik för tekniska datavetare
Engelskt namn: Statistics for Computing Scientists
Ansvarig institution: Institutionen för matematisk statistik
Ämne: Matematisk statistik
Utbildningsområde: Teknik
Nivå: A
Omfattning: 5 poäng
Litteratur: Arnold O Allen, Probability, Statistics, and Queuing Theory with Computer Science Applications, 2nd ed., Academic Press, 1990
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs Diskret matematik (6p, MATA58), Analys II, (5p, MATA54), Linjär algebra, (5p, MATB38) samt Programmeringsmetodik (8p, TDBA38) eller motsvarande kunskaper.
Mål och innehåll: Kursens mål är att göra den studerande förtrogen med en del av de modeller som används för att beskriva slumpmässiga fenomen och ge den studerande kännedom om statistiska metoder som används för att dra slutsatser från observationsserier behäftade med fel.

Stokastiska variabler, väntevärden och standardavvikelser. Några vanliga fördelningar och tillämpningar av dessa. Centrala gränsvärdessatsen. Slumptalsgenerering. Tillförlitlighet. Poissonprocessen med tillämpningar. Födelse- och dödsprocesser, kösystem samt Markovkedjor. Simulering av olika slumpmässiga fenomen. Beskrivande statistik. Punkt- och intervallskattningar. Egenskaper hos och kriterier för att välja skattningar. Test av hypoteser

« Tillbaka© 2014 Daniel Lind Integritet