Webbplats om Daniel Lind

Programspråksteori - Courses - About Daniel


« Tillbaka

Kursinformation
Fullständigt namn: Programspråksteori
Engelskt namn: Programming Language Concepts
Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap
Ämne: Datavetenskap
Utbildningsområde: Teknik
Nivå: B
Omfattning: 5 poäng
Litteratur: David A. Watt, Programming Language Concepts and Paradigms, Prentice-Hall, 1990
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs, förutom allmän behörighet, kursen Datastrukturer och algoritmer, 5 p (TDBA36), eller motsvarande kunskaper.
Mål och innehåll: Kursen mål är att ge grundläggande kunskaper om begrepp och principer som ligger till grund för moderna programspråk, samt att påvisa programspråkets roll vid programbyggnad. Kursen behandlar grundläggande programspråksbegrepp, datatyper och dataabstraktion, kontrollabstraktion, modularisering, klasser, språkstruktur och språkparadigmer.

Moment 1, teoridel, 3 poäng
Innehåll: Syntaktisk och semantisk specifikation av programspråk.
Grundläggande programspråksbegrepp: Variabler, bindning, blockstruktur och räckvidd, datatyper och typkontroll.
Data och dataabstraktion: Primitiva och sammansatta datatyper, användardefinierade och abstrakta datatyper. Implementationsfrågor.
Kontroll och kontrollabstraktion: Styrstrukturer, underprogram och parameteröverföring, parallella processer. Implementationsfrågor.
Programspråk som ett verktyg för programbyggnad: Stöd för designabstraktioner och strukturering. Metodologi.
Språkstruktur och problemmodeller: Imperativa, funktionella, logikbaserade och objektorienterade språk.
Programspråkhistorik.
Genomgångna begrepp illustreras med exempel i olika språk, t ex Ada, ML, Pascal m.fl.

Moment 2, laborationsdel, 2 poäng
Delmomentet utgörs av en laborationskurs med ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter

« Tillbaka© 2014 Daniel Lind Integritet