Webbplats om Daniel Lind

Projektledning - Courses - About Daniel


« Tillbaka

Kursinformation
Fullständigt namn: Projektledning
Engelskt namn: Project Management
Ansvarig institution: Sociologi
Ämne: Sociologi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap
Nivå: A
Omfattning: 10 poäng
Litteratur: Blomberg, J., Myter om projekt, Nerenius & Santérus, Stockholm, 1998
Hägg, K. & Kuoppa, S-M., Professionell vägledning: med samtal som redskap, Studentlitteratur, Lund, 1997
Jacobsen, D I & Thorsvik, J., Hur moderna organisationer fungerar, Studentlitteratur, Lund, 1998
Lööw, M., Att leda och arbeta i projekt – en praktisk handbok om att lyckas i projekt, Liber Ekonomi, Malmö, 1999
Sigeman, T., Arbetsrätten, Norstedts Juridik, Stockholm, 2001
Svensson, L. & von Otter, C., Projektarbete – teori och praktik, Santérus Förlag, Stockholm, 2000
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs allmän behörighet för högskolestudier.
Mål och innehåll: Kursens mål är att ge studenten teoretiska och i viss mån praktiska grundläggande kunskaper om projektarbete och projektledning. Kursen behandlar hela processen från initiala problemformuleringar, kommunikation, organisationsformer, arbets-rätten, målanalysen, kravspecifikationen och projektplanering till genomförande, avslut och utvärdering av projekt.

Moment 1 Människa, organisation, ledarskap och arbetsrätt (4 poäng).
Momentet ger insikt och kunskap om teorier om mänskligt beteende, organisationer, ledarskap och förändring i ett historiskt och modernt perspektiv. Stor vikt läggs vid att visa på tillämpningen av teorierna.
Arbetsrätten sätts in i ett juridiskt sammanhang. Därefter anges de begränsningar och möjligheter som gäller för projektledaren att använda arbetstagaren som mänsklig resurs. Även viss EU-rätt behandlas.

Moment 2 Projekt, projektledning och praktikfall (3 poäng).
I momentet ingår en orientering om vad ett projekt är och vilka situationer en projektledare vanligtvis måste lära sig hantera. Under praktikfallet betraktas likheter och olikheter hos olika organisationer vad gäller hanteringen av projekt.

Moment 3 Kommunikationsteknik (3 poäng).
Momentet ger kunskap om samtalet som redskap för en projektledare. En kort presentation av några teorier bakom samtalsmodellen ges också. Momentet ger deltagarna möjligheter att utveckla sin egen förmåga att genomföra och analysera samtal samt att lära sig att ge och ta feedback. Dessutom ingår att arbeta med presentationsteknik och genomföra och analysera en presentation


« Tillbaka© 2014 Daniel Lind Integritet